آکورد وابستگی محسن یگانه در کلوپ گیتار

آکورد وابستگی محسن یگانه

آکورد وابستگی محسن یگانه

محسن یگانه

6/8

یهAm عمر موج اون نگات هر Gجا که خواسته بردتم

آخهC چشات فهمیده که یه عمرهEm کشتهG مردتمAm

منوAm کشونEm کشون ببر می خوامC بیام تووEm دام تو

فقطC دلم مونده اونم سندG زدم به نامAm تو

حرفاموAm می گمG به تو که محرمC اسرارG منی

فقطC برای خودمی و بخوایG نخوای یارAm منیG

وایAm از این وابستگیG دلوAm سپردمG دست کی

دستAm تو که فقطG با حرف می تونیF که راممG کنی

راهشوAm می دونستیG و آخرمAm تونستیG و

فکرAm نمی کردیG بشه که راحت منو خاممC کنی

وایAm از این وابستگیG دلوAm سپردمG دست کی

دستAm تو که فقطG با حرف می تونیF که راممG کنی

راهشوAm می دونستیG و آخرمAm تونستیG و

فکرAm نمی کردیG بشه که راحت منو خاممC کنی

غافلAm از اینیG که چشات بازAm داره خوابمG می کنه

مگهAm چشات چیG داره که خونهAm خرابم می کنه

دیگهG دلتنگیAm من هلتG نمیدهEm سمت من

تا Cچشام تر نشده بیاG و حرفاتوAm بزن

میگمAm تو فکرتمG همشAm

می گی تو فکرتG هستنAm و

با Cاینکه مغروری ولیG تجربه کن دلبستنوAm

وایAm از این وابستگیG دلوAm سپردمG دست کی

دستAm تو که فقطG با حرف می تونیF که راممG کنی

راهشوAm می دونستیG و آخرمAm تونستیG و

فکرAm نمی کردیG بشه که راحت منو خاممC کنی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *